سارا     علاءSara   Ala                

    معاون  برنامه ریزی و پشتیبانی فروش شرکت نفت بهران

پروژه های  MBA

 

 

 

تهران — خیابان شریعتی - خیابان ظفر (شهید دستگردی) - کوچه شریفی  شماره 47 - شرکت نفت بهران - واحد برنامه ریزی و پشتیبانی فروش.

 

E-mail: sara_ala@yahoo.com

            info@saraala.com

 

تماس بامن :

Text Box: آدرس وب سایت شرکت نفت بهران :www.behranoil.com

در این پروژه با استفاده از ریک و دیکسون یکی از طرح های شرکت نفت بهران پیاده سازی شده است.

شرکت استارباکس به عنوان یک نمونه موفق شرکت استفاده کننده از     بررسی و معرفی شده است.ERP

در این مقاله به اهمیت خدمات در صنعت هتل داری اشاره می شود.

در این مقاله چارچوب کلی از مدیریت ارتباط با مشتری معرفی شده است.

تدوین استراتژی تکنولوژی در شرکت نفت بهران

نو آوری در خدمات

CRM در شرکت STARBUCKS

CRM—مدیریت ارتباط با مشتری